Се известуваат родителите редовно да ги
измируваат обврските за престој на нивните
деца.
Во спротивно со две неплатени сметки ќе
им бидат прекинати услугите во нашата
Установа, согласно член 12 од Договорот што
го склучуваат. И со одлука на Управен одбор
после два месеци во мирување детето
автоматски се испишува.
Оваа одлука е донесена заради
потребата на родителите од запишување нови
деца и максимална искористеност на
капацитетите на објектите на ЈОУДГ„Јасна
Ристеска“.

Од Управата на

ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид